Dit Privacy Statement van YOURAGENT is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers.

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met YOURAGENT. Daarom zorgen ik er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten:

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

 •  Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kan een verzoek indienen (via info@youragent.nl) je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 •  Recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 •  Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 •  Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat je kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 •  Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 •  Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 •  Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

1. INLEIDING

Om op de best mogelijke recruitmentprocessen te kunnen faciliteren en jou een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vind je een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Uit dit document zal blijken dat wij erg secuur omgaan met de persoonsgegevens van zowel onze klanten als onze kandidaten. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe jij jouw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Mocht je naar aanleiding van het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben, richt je dan tot info@youragent.nl

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen, kortom; hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

Wij nemen de privacy van onze klanten en kandidaten serieus. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende privacy wet- en regelgeving.

2. WIE ZIJN WIJ

YOURAGENT is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85877824.

3. DOEL VOOR VERWERKING

YOURAGENT verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •  het identificeren en beoordelen van kandidaten voor (toekomstige) functies bij opdrachtgevers
 •  ondersteuning bij het (doen) sluiten en managen van arbeidsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
 •  beheer van onze onderlinge relatie (door o.a. door te informeren via nieuwsbrieven, vacatures en marketing-uitingen)
 •  administratie ten behoeve van onze recruitment-diensten

YOURAGENT zal nooit en ten nimmer persoonsgegevens delen met derden zonder toestemming van de kandidaat.

4. RECHTSGROND VOOR VERWERKING

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

5. JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer jij je aanmeldt op onze website, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Voor het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Wij verwerken de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Wij spannen ons in om jouw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.

6. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren jouw gegevens op een goed beveiligde CRM cloud server compliant met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

7. AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE

Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat de jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je in je browservoorkeuren aangeven dat je geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan jou aangeboden kan worden.

8. INZIEN / WIJZIGEN / VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Door een email te sturen naar info@youragent.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

9. KLACHTEN

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres info@youragent.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden.

10. VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen naar info@youragent.nl