Artikel A Werkingssfeer 

Artikel A.1 Werving & selectie voor indiensttreding, is de opdracht waarbij YOURAGENT één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de cliënt selecteert en mondeling of per email bij die cliënt introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door YOURAGENT bij de cliënt voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt. 

Artikel A.2 Onder introductie wordt mede begrepen elke vorm van onder de aandacht brengen van een kandidaat. 

Artikel A.3 Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door YOURAGENT geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als detacheringkracht, consultant enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van cliënt en/of bij een aan diens organisatie gelieerde onderneming. 

Artikel A.4 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door YOURAGENT aan de cliënt voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al dan niet na intrekking of beëindiging van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de cliënt of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is. 

Artikel B Honorarium 

Artikel B.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht die uitstaat bij YOURAGENT wordt door YOURAGENT aan cliënt een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de kandidaat in rekening gebracht met een minimum van € 8.000,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. De cliënt informeert YOURAGENT onverwijld – maar in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat een arbeidsovereenkomst (of andere vorm van tewerkstelling) met de geïntroduceerde kandidaat tot stand is gekomen. 

Artikel B.2 Mocht cliënt een kandidaat binnen 12 maanden na de introductie aanstellen, en YOURAGENT hiervan niet binnen 14 dagen na aangaan van arbeidsovereenkomst (of andere vorm van tewerkstelling) op de hoogte stellen, heeft YOURAGENT recht op betaling van 25% van het bruto jaarsalaris plus emolumenten, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van EUR 25.000.

Artikel B.3 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door YOURAGENT aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek van veertig uur en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiegeld, een dertiende maand, tantième, bonussen, ploegentoeslag, provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak (leasebijdrage) en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen. 

Artikel C Overige kosten 

De cliënt is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan YOURAGENT verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen YOURAGENT en de client zijn gemaakt.

Artikel D Informatieplicht 

De cliënt is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan YOURAGENT de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door YOURAGENT geselecteerde kandidaat. Indien de cliënt niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is YOURAGENT gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren. 

Artikel E Verantwoordelijkheid 

YOURAGENT is gehouden om zich in het kader van deze opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de cliënt. Voor de beslissing om met een door YOURAGENT geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de cliënt verantwoordelijk. YOURAGENT aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door YOURAGENT is aangedragen. 

Artikel F Geheimhouding 

Het is de cliënt niet toegestaan gegevens van een door YOURAGENT voorgestelde kandidaat – in welke vorm dan ook – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOURAGENT aan een derde te openbaren of die derde met de kandidaat in contact te brengen. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de cliënt aan YOURAGENT een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1000,- per overtreding, onverminderd het recht van YOURAGENT om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel G Facturering en betaling 

Artikel G.1 Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de cliënt gefactureerd op of rond de dag van ondertekening contract bij cliënt door de kandidaat, of in voorkomend geval op een later door YOURAGENT te bepalen termijn. 

Artikel G.2 De betalingstermijn van door YOURAGENT verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens YOURAGENT op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 

Artikel G.3 Indien de cliënt in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. De cliënt is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de cliënt aan YOURAGENT de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan. 

Artikel H Garantieregeling 

Artikel H.1 Indien een door YOURAGENT bemiddelde kandidaat binnen twee maanden na indiensttreding niet meer bij de cliënt in dienst is, zal YOURAGENT mits de cliënt aan al zijn betalingsverplichtingen jegens YOURAGENT heeft voldaan, een terugbetalingsregeling hanteren. 

Artikel H.2 Mocht de door YOURAGENT bemiddelde kandidaat voor of in zijn/haar eerste twee maanden vertrekken zal YOURAGENT 50% van de betaalde fee aan cliënt betalen. 

Artikel H.3 Indien een door YOURAGENT bemiddelde kandidaat moet vertrekken of vertrekt bij cliënt zonder dat cliënt daar een valide reden voor heeft (d.w.z. indien het vertrek geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het gedrag van de kandidaat) zal YOURAGENT geen terugbetalingsregeling hanteren. 

Artikel I Aansprakelijkheid 

YOURAGENT is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte (gevolg)schade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade in welke vorm dan ook. De overige aansprakelijkheid van YOURAGENT voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel J Rechtskeuze en geschillen 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is uitsluitend bevoegd om in het geval van geschillen in relatie tot deze overeenkomst of opvolgende overeenkomsten van die geschillen kennis te nemen.